W sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

komunikat w sprawie opłat

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile ogłasza nabór na kandydatów do realizacji zadań w ramach umowy - zlecenia w 2022 roku

plik badanie dzików

Informacja dla rolników nt uboju zwierząt

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W SPRAWIE

OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA POWIATOWEMU LEKARZOWI WETERYNARII

UBOJÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA UŻYTEK WŁASNY

 

 

Co to jest ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny?

 

Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny może mieć miejsce na terenie

gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane lub w gospodarstwie innym

niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane i dotyczy zwierząt

z gatunków: bydło (cielęta w wieku do szóstego miesiąca życia), owce, kozy i świnie.

Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny charakteryzuje się tym, że mięso

pozyskane od zwierząt w wyniku takiego uboju, może być wykorzystane wyłącznie

na użytek własny, tj. nie może podlegać sprzedaży.

 

Obowiązki rolnika związane z ubojem zwierząt gospodarskich na użytek własny.

 

Zgodnie z krajowymi przepisami, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem

uboju zwierząt w gospodarstwie, posiadacz zwierzęcia (gdy ubój jest prowadzony

w gospodarstwie, w którym zwierzę jest utrzymywane) lub prowadzący

gospodarstwo (gdy ubój jest prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo,

w którym zwierzę jest utrzymywane) obowiązany jest poinformować powiatowego

lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju

o zamiarze przeprowadzenia uboju.

Ponadto, posiadacz zwierzęcia ma obowiązek złożenia, w biurze powiatowym Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na właściwym formularzu lub za

pośrednictwem sieci Internet, zgłoszenia uboju zwierzęcia w gospodarstwie.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni w przypadku świń oraz w terminie

7 dni w przypadku bydła, owiec i kóz, od dnia, w którym ubój miał miejsce.

W przypadku zgłoszeń ubojów dotyczących bydła do zgłoszenia należy dołączyć

paszporty bydła. Dokonując zgłoszenia posiadacz potwierdza zgodność danych

zamieszczonych na zgłoszeniu ze stanem faktycznym. Prawidłowe oraz terminowe

dokonywanie zgłoszeń umożliwia ustalenie skąd pochodzi zwierzę i gdzie było

przemieszczane.

W przypadku, gdy ubój na użytek własny ma miejsce w innym gospodarstwie niż

gospodarstwo, w którym zwierzę jest utrzymywane, przemieszczenie zwierzęcia do

miejsca uboju powinno być odnotowane w Centralnej Bazie Danych Sytemu

Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz w paszporcie zwierzęcia.

 

WZÓR:

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia,

owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

I. Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia:

.............................................................................................................................................

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo:1)

.............................................................................................................................................

Gatunek zwierząt poddawanych ubojowi:

.............................................................................................................................................

Liczba zwierząt poddawanych ubojowi:

............................................................................................................................................

Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi:2)

.............................................................................................................................................

Miejsce uboju:

.............................................................................................................................................

Termin uboju:

.............................................................................................................................................

Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju:

............................................................................................................................................

Inne dane, w tym numer telefonu, przekazującego powiadomienie:

.............................................................................................................................................

II. Oświadczenie o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka

Oświadczam, że pokryję koszty zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka dokonanego zgodnie z

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r.

ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych

gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie

wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i

Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i

uchylającym rozporządzenie (WE) 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia

zwierzęcego) (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm).

III. Informacja o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego

Zgłaszam do badania poubojowego mięso pozyskane / nie zgłaszam do badania poubojowego mięsa

pozyskanego3) ze zwierząt poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa na użytek własny.

.......................................................................................................

(data i podpis)

1) Dotyczy uboju zwierząt w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane.

2) Dotyczy cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia.

3) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

Zgłaszanie zamiaru uboju świń można dokonywać telefonicznie  na numer telefonu

67-2123872

 

Zgłoszeń uboju wszystkich gatunków zwierząt jakich to dotyczy można dokonywać również e-mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Nabór na szkolenie teoretyczne tzw. "uboju gospodarczego"

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile ogłasza nabór na szkolenie teoretyczne w sprawie uzyskania kwalifikacji do tzw. ”uboju gospodarczego” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt.

Najbliższe planowany termin szkolenia: 1 sierpnia 2022 godz.10.00

Szkolenie odbędzie się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pile,
ul. Siemiradzkiego 18

Koszt szkolenia: bezpłatne

Informacje i zapisy na szkolenie:

- w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Pile 

(w godzinach pracy 7.00 – 15.00) oraz pod numerami telefonów: 67  2123872  a także drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po zakończeniu szkolenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile wystawia,  na prośbę osoby zainteresowanej, zaświadczenia o odbyciu szkolenia.
Za wystawienie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, którą należy uiścić na konto Urzędu Miasta Piła

Ogłoszenie o naborze na kandydatów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile ogłasza nabór na kandydatów do realizacji zadań w ramach umowy - zlecenie w 2022 roku.

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń w 2022 r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3