Ogłoszenie o zbyciu

W załączniku ogłoszenie o przekazaniu trychinoskopów innej jednostce

ogl_o_przek_trychinoskopu.pdf

OBGRYZANIE OGONÓW U ŚWIŃ – WYTYCZNE GŁOWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Dokumenty są skierowane przede wszytkim do hodowców jako pomoc przy wdrażaniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 56, poz. 344)oraz zaleceń Komisji (UE) 2016/336 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/WE z 18 grudnia 2008 r. ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, w odniesieniu do środków ograniczających potrzebę obcinania ogonów.

OBGRYZANIE OGONÓW U ŚWIŃ ANALIZA RYZYKA - WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

MATERIAŁY WZBOGACAJĄCE ŚRODOWISKO DLA ŚWIŃ - WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Informacja dla hodowców świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile uprzejmie informuje, że w dniu 2 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1071 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie i zatwierdzenia programów likwidacji niektórych chorób umieszczonych w wykazie, w którym wymieniono Polskę w części I załącznika VI do rozporządzenia 2021/620. Rozporządzenie weszło w życie w trzecim dniu po jego opublikowaniu.

Oznacza to, że od dnia 5 czerwca 2023 r. terytorium Polski jest oficjalnie uznane przez Komisję Europejską za obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń (ADV). Jest to najwyższy status zdrowotny, jaki może zostać przyznany państwu członkowskiemu w odniesieniu do tej choroby.

W związku z powyższym, w przypadku przemieszczania świń pochodzących z Polski do innych państw członkowskich nie ma konieczności spełniania dodatkowych warunków weterynaryjnych w odniesieniu do tej choroby, w tym wykonywania dodatkowych badań laboratoryjnych próbek pobranych od świń, które mają zostać przemieszczone. Jednocześnie świnie wprowadzane na terytorium Polski z innych państw członkowskich lub ich obszarów o niższym statusie epizootycznym muszą spełniać dodatkowe wymagania weterynaryjne w tym zakresie.

Brak występowania choroby Aujeszkyego w Polsce od września 2020 r. pozwolił na złożenie przez Głównego Lekarza Weterynarii do Komisji Europejskiej wniosku o uznanie całego terytorium kraju za obszar wolny od zakażenia ADV. W celu utrzymania przyznanego statusu będą kontynuowane badania w ramach stałego monitorowania choroby na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej.

Aby utrzymać status obszaru wolnego od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń, nadal będzie pobierana krew w stadach trzody chlewnej, jednak liczba pobieranych prób krwi od świń, będzie zależna od całkowitej ilości świń w stadzie, a nie tylko od ilości macior.

Akcja informacyjna ASF

W nawiązaniu do spotkań, które odbyły się w dniach 14 i 18.07.2023 r. z udziałem Pana  Lecha Antoniego Kołakowskiego, Pełnomocnika Rządu ds. działań związanych z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski, z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii z Lublina, Olsztyna i Siedlec oraz Powiatowymi Lekarzami  Weterynarii, z powiatów, w których stwierdzono w czerwcu i lipcu br. ogniska ASF u świń,
Główny Lekarz Weterynarii  poleca zastosowanie dodatkowych odstrzałów sanitarnych, które mają na celu maksymalną redukcję populacji dzików na obszarze wytypowanych powiatów w tym pilskiego mając na względzie  aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z występowaniem ASF u dzików oraz sezon wysokiego ryzyka wystąpienia kolejnych ognisk w gospodarstwach utrzymujących świnie.  

Należy także zintensyfikować kontrole w zakresie spełniania wymogów bioasekuracji, w tym w szczególności poprzez kontrole sprawdzające w gospodarstwach, w których stwierdzane były uchybienia w spełnianiu wymagań wynikających z obowiązującego
prawodawstwa.

grafika