UWAGA ASF

UWAGA ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile informuje, że w dniu 16.07.2024 ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego :

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 16 lipca 2024 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu pilskiego, chodzieskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego.

Rozporządzenie wydano po stwierdzeniu w dniu 12.07.2024 pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Chrustowo .Wyznacza ono obszary zapowietrzony i zagrożony oraz nakłada  pewne obowiązki na posiadaczy świń

W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w powiecie pilskim, w miejscowości Chrustowo, gmina Ujście, określa się:

1) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń, obejmujący:

a) w powiecie pilskim, w gminie Ujście, miejscowości: Chrustowo, Byszki, Ujście, Nowa Wieś Ujska;

b) w powiecie pilskim, w gminie Kaczory, miejscowości: Dziembówko, Dziembowo;

c) w powiecie chodzieskim, w gminie Chodzież, miejscowości: Oleśnica, Kierzkowice, Nietuszkowo, Cisze;

2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, obejmujący:

a) w powiecie pilskim, w gminie Ujście, miejscowości: Ługi Ujskie, Mirosław, Jabłonowo, Węglewo, Kruszewo, Bronisławki;

b) w powiecie pilskim, miasto Piła;

c) w powiecie pilskim, w gminie Kaczory, miejscowości: Kaczory, Krzewina, Morzewo;

d) w powiecie chodzieskim, w gminie Chodzież, miejscowości: Milcz, Ciszewo, Kamionka, Studzieniec;

e) w powiecie chodzieskim, miasto Chodzież;

f) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka, miejscowości: Wrząca, Stobno;

g) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków, miejscowości: Walkowice, Marunowo, Paliszewo, Gębice.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych;

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

6) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru na drogach publicznych trwałych tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY", przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;

5) wyłożenie i utrzymanie w stanie wilgotnym mat dezynfekcyjnych, nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, w miejscach wskazanych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Na obszarze zagrożonym  zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

Na obszarze zagrożonym  nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych trwałych tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY", przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogniska afrykańskiego pomoru świń w Wielkopolsce

Piła, dn. 08.07.2024 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile

uprzejmie informuje, że w okresie ostatniego miesiąca wykryto i potwierdzono ogniska afrykańskiego pomoru świń w Wielkopolsce w miejscowościach Potrzanowo ( powiat wągrowiecki), Tłukawy ( powiat obornicki), Budziska ( powiat czarnkowsko-trzcianecki), Ujazd ( powiat gnieźnieński), Długa Goślina( powiat poznański). Każdego dnia pojawiają się informacje o kolejnych podejrzeniach. Ostatnie ogniska znajdują się już w odległości niecałych 20 km od gminy Ujście.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile przypomina wszystkim hodowcom trzody chlewnej o wzmożeniu podjętych gospodarstwie działań bioasekuracyjnych, a w szczególności:

1)      bezwzględnym zakazie wpuszczania do budynków gospodarskich osób postronnych,

2)      nie wpuszczaniu na teren gospodarstwa pojazdów dowożących paszę lub odbierających padlinę, jeśli jest możliwość odbioru paszy lub dodatków paszowych bez konieczności wjazdu, lub dowiezienia padliny do granicy gospodarstwa.

3)      Jeśli po świnie przyjeżdża zewnętrzny odbiorca swoim samochodem, należy pamiętać o dezynfekcji kół pojazdu, oraz sprawdzić jego czystość przed wpuszczeniem go do gospodarstwa. Jeśli jest taka możliwość w przypadku sprzedaży niewielkiej ilości zwierząt najlepiej wywieźć je swoim transportem do granicy gospodarstwa.

4)      Zakazie sprowadzania zwierząt do dalszego chowu z obszarów objętych ograniczeniami- każdy taki zakup wymaga indywidualnej zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,

5)      Obowiązku sezonowania zboża i słomy na ściółkę dla zwierząt. Zboże należy przetrzymać minimum 30 dni, a słomę minimum 90 dni i jeśli jest taka możliwość dodatkowo odkazić przed podaniem zwierzętom.

6)      Przy wejściu do budynków powinny się znajdować obuwie i odzież do stosowania tylko w tym budynku, oraz środki dezynfekcyjne do rąk i mat. Nawet wchodząc tylko „na chwilę”, należy pamiętać o bezwzględnej zmianie obuwia.

7)      Okna i drzwi budynków, w których znajdują się świnie, należy zabezpieczyć siatkami przed dostępem psów, kotów, ptaków i gryzoni.

8)      W okresie żniw należy zwrócić szczególną uwagę na drogi, którymi poruszają się pojazdy w obrębie gospodarstwa po powrocie z pola oraz na konieczność czyszczenia i dezynfekcji kół pojazdów oraz obuwia roboczego, w którym poruszamy się po terenie gospodarstwa.

9)      Należy zwracać uwagę na datę ważności stosowanych środków dezynfekcyjnych do rąk i do mat, oraz na to, by środek używany do dezynfekcji rąk wykazywał działanie wirusobójcze!

10)  W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u świń, należy fakt ten zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii- pierwszymi objawami będą utrata apetytu i gorączka u zwierząt, co może nasuwać podejrzenie różycy z którą ASF był wielokrotnie mylony, następnie zaczynają się upadki zwierząt.

 

Niedopuszczenie do wystąpienia ASF na terenie powiatu pilskiego leży we wspólnym interesie zarówno rolników jak i Inspekcji Weterynaryjnej i w dużej mierze zależy od dokładności prowadzonych przez Państwa działań bioasekuracyjnych.

Na dzień dzisiejszy powiat pilski znajduje się poza obszarami objętymi ograniczeniami, jednak w przypadku dostania się całego lub części powiatu w obszary objęte ograniczeniami    ( kolor niebieski, różowy, czerwony) wymagania bioasekuracyjne wzrosną ( grodzenie ferm, maty na wjazdach, strefy brudne i czyste w gospodarstwie), a kontrole będą częstsze. Dodatkowo, by sprzedać świnie poza granice powiatu konieczne będzie posiadanie zatwierdzonego przez PLW planu bezpieczeństwa biologicznego dla fermy.

Szczegółowe informacje o aktualnej sytuacji odnośnie wystąpienia nowych ognisk ASF można sprawdzić na stronie Głównego Lekarza Weterynarii pod linkiem:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

ulotka_strona1.pdf

ulotka_strona2.pdf

Wytyczne dotyczące warunków utrzymania ptaków z gatunku kura domowa

WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE WARUNKÓW UTRZYMANIA PTAKÓW Z GATUNKU KURA DOMOWA,

W STADACH REPRODUKCYJNYCH, ODCHOWUJĄCYCH KURCZĘTA NA KURY NIOSKI ORAZ WYLĘGARNI DROBIU

plik

Wytyczne GIW w zakresie zoohigieny

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące działań nadzorczych Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zasad zoohigieny w zakładach drobiu.

plik

Ogłoszenie wyznaczenia ULW 2024

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na rok 2024.

Ogłoszenie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3